Thông báo số 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024

Thứ ba - 23/04/2024 08:36 562 0
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN NĂM 2024
15 24 28 26 03 2024 img 0782

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, sáng ngày 26 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Dự đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, đại diện lãnh đạo các Bộ: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngoài ra, tham dự Chương trình có đại diện lãnh đạo một số Ban của Trung ương Đảng, Ủy ban của Quốc hội; Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 300 đại biểu thanh niên đại diện cho thanh niên cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Đoàn Thanh niên bộ sách gồm 08 cuốn sách quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản trong thời gian qua; tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn; biểu dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 09 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của thanh niên Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đã đóng góp quan trọng, tích cực, to lớn vào những thành tựu chung của đất nước.

Tại Chương trình đối thoại, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các bộ, ngành cùng với thanh niên đã tập trung trao đổi, giải đáp các nhóm nội dung về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trên cơ sở nội dung Chương trình đối thoại, kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

1. Năm 2024 là năm thứ hai tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên Việt Nam, khẳng định sự quan tâm, tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với thanh niên và công tác thanh niên. Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương sau chương trình đối thoại năm 2023, các vấn đề được thanh niên quan tâm, kiến nghị cơ bản đã được giải quyết và thông báo rộng rãi theo quy định.

2. Đánh giá cao nội dung, chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia” của Chương trình đối thoại năm nay và khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững và Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những chia sẻ, ý kiến, đề xuất và kiến nghị rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, sát thực tiễn, thể hiện sự tâm huyết, chủ động và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong tham gia thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là vai trò xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

3. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất của thanh niên; đồng thời tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; bố trí nguồn lực phù hợp để thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, đề án về thanh niên và công tác thanh niên. Tập trung triển khai có hiệu quả các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về chuyển đổi số, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng số...

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của toàn xã hội về vai trò của thanh niên là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.

c) Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học gắn với triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

d) Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động đối thoại với thanh niên; lắng nghe, giải quyết các vấn đề, kiến nghị của thanh niên; triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhằm khuyến khích, huy động thanh niên tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

4. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông báo tới tổ chức Đoàn các cấp để tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến thanh niên và chuyển tới thanh niên mong muốn, kỳ vọng và thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đối với thế hệ thanh niên Việt Nam:

a) Thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần "Năm xung kích" trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia: (1) Xung kích trong nâng cao nhận thức số; (2) Xung kích xây dựng, hoàn thiện thể chế số; (3) Xung kích phát triển hạ tầng số; (4) Xung kích đào tạo nguồn nhân lực số; (5) Xung kích trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp và văn hóa số.

b) Thanh niên Việt Nam phải có “Sáu khát vọng”: (1) Khát vọng đóng góp, cống hiến; (2) Khát vọng học tập, rèn luyện; (3) Khát vọng đổi mới, sáng tạo; (4) Khát vọng lập thân, lập nghiệp; (5) Khát vọng hội nhập, phát triển; (6) Khát vọng đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân tộc.

c) Tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm phù hợp với các phong trào thanh niên, nhất là phong trào học tập công nghệ thông tin; phong trào học tập ngoại ngữ; phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên hỗ trợ, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai tổ chức các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.
 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng CP;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Tổ chức TW, Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW, Ban Đối ngoại TW, Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Ủy ban Xã hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục KSTT;
- Lưu: VT, QHĐP (2b)Q.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Nguồn tin: THEO CHINHPHU.VN:

Tác giả bài viết: chinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay2,245
  • Tháng hiện tại24,019
  • Tổng lượt truy cập1,029,323
Liên kết nhanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?

Quảng cáo BT trái
Quảng cáo phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây