Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, phòng chống luận điệu xuyên tạc

dc3b415f 4d0f 477f 81cf 2bd21c72f249?t=1616730343692

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   02/11/2023 07:51:14 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
TCCS - Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nên đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

 •   03/10/2023 10:19:49 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của QĐND Việt Nam

Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ của QĐND Việt Nam

 •   11/09/2023 08:13:45 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) của Quân đội nhân dân Việt Nam là thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả, thể hiện vai trò, trách nhiệm của nước ta với thế giới. Hình ảnh quân nhân “Mũ nồi xanh” Việt Nam hoạt động gìn giữ hòa bình tại châu Phi đã nâng cao vị thế của Quân đội ta trong hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động lại có những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì thế, chúng ta cần nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đó.
Phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

 •   07/08/2023 08:27:06 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet và sự phát triển nhanh của các trang mạng xã hội đã thu hút số lượng lớn người tham gia và trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội. Để đảm bảo mọi thông tin trên Internet và mạng xã hội diễn ra an toàn, tích cực, các cấp, các ngành chức năng của TP. Đà Nẵng luôn chủ động và tích cực triển khai nhiều biện pháp thiết thực, góp phần lan toả cái đẹp, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.
Chữa bệnh đam mê quyền lực, kén chọn vị trí!

Chữa bệnh đam mê quyền lực, kén chọn vị trí!

 •   07/08/2023 08:23:57 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng đã nhận diện và xác định hệ thống các biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sau hơn 5 năm thực hiện, việc nhận diện và khắc phục biểu hiện đam mê quyền lực, kén chọn vị trí công tác của cán bộ vẫn là vấn đề có tính cấp thiết.
Những luận điệu xảo trá sau vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Những luận điệu xảo trá sau vụ khủng bố ở Đắk Lắk

 •   04/07/2023 02:34:11 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội hiện nay

Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng trong quân đội hiện nay

 •   05/06/2023 10:12:41 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch triệt để sử dụng những thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm mưu toan xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, làm tan rã niềm tin, gây hoang mang về lý luận, tư tưởng, tạo ra những khoảng trống để đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên trong quân đội, tiến tới chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
“Di sản Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại”

“Di sản Hồ Chí Minh tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại”

 •   12/05/2023 04:09:05 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); thành kính tưởng nhớ, tri ân, làm rõ thêm công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam.
Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam

 •   28/04/2023 03:21:16 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, với quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong những năm qua thật đáng trân trọng và khích lệ, đồng thời cũng đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Những giá trị của Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975 mãi mãi bất diệt!

Những giá trị của Đại thắng lịch sử mùa Xuân 1975 mãi mãi bất diệt!

 •   28/04/2023 03:17:07 PM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
(ĐCSVN) - Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Đại thắng mùa Xuân 1975 được nhận định là một mốc son chói lọi nhất của dân tộc; không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, hòa bình cho đất nước mà còn có ý nghĩa và tầm vóc thời đại.
Ngày 30/4/1975 là sự kiện lịch sử có tính tất yếu

Ngày 30/4/1975 là sự kiện lịch sử có tính tất yếu

 •   28/04/2023 02:11:23 PM
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0
Tư tưởng "một người làm quan..." đẩy cán bộ vào sa ngã, vi phạm

Tư tưởng "một người làm quan..." đẩy cán bộ vào sa ngã, vi phạm

 •   24/04/2023 09:09:53 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

Phản bác các luận điệu xuyên tạc công tác cán bộ

 •   10/04/2023 09:56:24 AM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Mặc dù ra sức tung tin xấu độc, thật giả lẫn lộn, đào sâu, khuếch trương một số hạn chế trong công tác cán bộ hòng dẫn dắt dư luận, làm rối loạn chính trị - xã hội, gây mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước thì các thế lực thù địch cũng không thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được trong công tác cán bộ...
Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

Tỉnh táo, nhận diện đúng các luận điệu xuyên tạc về đổi mới chính trị - xã hội ở Việt Nam

 •   03/04/2023 08:53:38 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Hơn 36 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước phát triển mạnh mẽ, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt.

Các tin khác

Quảng cáo BT trái
Quảng cáo phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây